Да можете да видите каква штета предизвикувате на вашето тело со пушењето сигурно би ги откажале цигарите.

“Toxic cycle” e дело на Министерството за Здравство на В.Британија