Услови за користење

Со самата посета на овој портал, вие без никакви ограничувања, се согласувате со условите на користење, со тоа што на уредниците на novalek.mk им отстапувате целосни права да ги менуваат условите.

Ве молиме навремено да се запознаете со овие правила и услови,  Со читање на правилата и условите, ќе сметаме дека сте во целост запознаени со нив и ги прифаќате. Доколку не се согласувате со правилата и условите, ве молиме да не го користите порталот.

За сите дополнителни прашања и приговори поврзани со правилата и условите, контактирајте не  на conact@novalek.mk

Содржина

– Novalek.mk е портал кој не превзема содржини од други македонски сајтови, но користи содржини од странски сајтови во рамки на условите за Праведна употреба.

– Сите објавени вести се од различен карактер и не мора да значи дека се 100% точни.

– Со користење на овој сајт, вие можеби ќе пронајдете навредливa или непристоjна содржина или содржина која не е точна. Со самото користење на овој портал вие ги сносите сите последици и се согласувате novalek.mk да не го држите одговорен под било какви услови.

Novalek.mk се оградува од одговорност за:

Авторски права

Содржините објавени на порталот на Новалек се состојат од сопствени содржини, содржини од партнери/извори/автори кои се користат со нивна дозвола и прес/промотивни материјали наменети за слободна употреба во медиумите. Содржините на порталот и услугите се заштитени со авторски права. Менувањето, позајмувањето, продажбата или дистрибуцијата на таквите содржини се можни само со претходна писмена дозвола од Новалек или сопствениците на содржините кои Новалек ги објавува со дозвола од партнерите и други издавачи. Содржините, податоците и информациите објавени на Новалек може да се користат само за индивидуални потреби на корисниците и на нивна сопствена одговорност со почитување на авторските и сопственичките права и правата на трети лица.

Коментари на статии

Коментарите на содржините на порталот, објавени од корисниците, не ги претставуваат ставовите, мислењата и препораките на редакцијата, ниту редакцијата се согласува или ги поддржува на било кој начин.

Novalek.mk го задржува правото за модерирање и/или бришење на коментари кои: